Kaupallinen yhteistyö | Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy

Myrsky tai lumi eivät pääse tekemään tuhojaan puista vapailla sähkölinjoilla — säistä aiheutuvat sähkökatkot vähenevät Imatran Seudun Sähkönsiirron alueella merkittävästi, jos metsänomistajat saadaan mukaan suureen projektiin

Puista vapaa sähkölinja on nopea ja kustannustehokas tapa käsitellä sähkölinjat säävarmoiksi. Metsänhoitoyhdistys alkaa raivata vielä helmikuuussa sähkölinjoja Ruokolahden Reinikkalassa, jossa yli 90 prosenttia metsänomistajista lähti hankkeeseen mukaan.

Imatran Seudun Sähkönsiirron Erkki Tiippana ja Metsänhoitoyhdistys Etelä-Karjalan Joni Vuorikoski tarkastamassa johtokatujen lumitilannetta Ruokolahdella
Imatran Seudun Sähkönsiirron Erkki Tiippana ja Metsänhoitoyhdistys Etelä-Karjalan Joni Vuorikoski tarkastamassa johtokatujen lumitilannetta Ruokolahdella


Ruokolahden Salosaareen johtavan Patotien vieressä kulkee Imatran Seudun Sähkönsiirron keskijännitejohto. Sen ympärillä on 10 metriä leveä johtokatu, eli puista vapaa alue.

Puut johtokadun ympärillä ovat lumiset, eikä Imatran Seudun Sähkönsiirron käyttöpäällikön Erkki Tiippanan ja Metsänhoitoyhdistys Etelä-Karjalan projektiesimies Joni Vuorikosken mukaan kaukana ole tilanne, että lumitaakka kävisi latvuksille liian raskaaksi.

— Ei tarvita kuin suojakeli ja päälle pakkasta, ja lumi tulisi niin painavaksi, että latvukset kaartuisivat ja katkeaisivat linjojen päälle. Se taas tarkoittaisi, että sadat ihmiset ja työpaikat joutuisivat kärsimään sähkökatkosta, Tiippana toteaa.

Projektin jälkeen Imatran Seudun Sähkönsiirron verkoista 69 prosenttia on säävarmaa verkkoa.

Kodeissa kaikki toimii sähköllä, mutta yhtä lailla työpaikoilla sähkökatkot tarkoittavat peukaloiden pyörittämistä, mihin oikeastaan missään ei ole enää varaa.

Sähkökatkot ovatkin Tiippanan mukaan nykyisin paljon suurempi uhka yhteiskunnan toiminnoille ja kansantaloudelle kuin vaikka 20 vuotta sitten. Siksi Patotienkin varressa olevaa keskijännitejohto pitää turvata entistä paremmin niin lunta kuin myrskyjäkin vastaan.

Kahden vuoden projekti

Imatran Seudun Sähkönsiirto on aloittanut alkuvuodesta yhdessä Metsänhoitoyhdistyksen kanssa puista vapaan sähkönlinjan projektin. Se on kummallekin historiallisen suuri urakka: sähkölinjaa käsitellään parin vuoden aikana yhteensä noin 560 kilometrin matkalta.

— Lähes kaikki asemakaava-alueiden ulkopuolisten sähkölinjojen johtokadut levennetään 10 metristä 40 metriin, Tiippana kertoo.

Jos nykyisen 10 metrin johtokadun viereinen puu kaatuu, se kaatuu sadan prosentin varmuudella sähkölinjan päälle. 40 metrin levyisellä johtokadulla todennäköisyys puun kaatumisesta linjalle pienenee 10 prosenttiin, mikä tarkoittaa, että Imatran Seudun Sähkönsiirron asiakkaiden säistä johtuvat sähkökatkot vähenevät entisestään.

Ketään ei pakoteta kaatamaan puita

Linjoja käsitellään kerrallaan 5—15 kilometrin matkalta. Metsänhoitoyhdistys, joka hoitaa käytännön työt, lähestyy aina kunkin osuuden maanomistajia kirjeellä, jossa kysytään suostumista puuston poistamiseen näiden mailta.

— Puista vapaan sähkölinja -hanke perustuu täysin vapaaehtoisuuteen, ja kaadetuista puista maksetaan kohtuullinen korvaus. Jonkun verran on ollut epäselvyyttä, siirtyykö maanomistus sähköyhtiölle, mutta näin ei missään tapauksessa ole, vaan omistus säilyy maanomistajalla. Sähköyhtiö ainoastaan poistaa puut sähkölinjan ympäriltä, Vuorikoski selventää.

Kun johtokatua levennetään 10 metristä 40 metriin, puun kaatumisen todennäköisyys sähkölinjalle pienenee merkittävästi, ja siten sähkökatkoja on vähemmän ja ne kestävät vähemmän aikaa.
Kun johtokatua levennetään 10 metristä 40 metriin, puun kaatumisen todennäköisyys sähkölinjalle pienenee merkittävästi, ja siten sähkökatkoja on vähemmän ja ne kestävät vähemmän aikaa.

Puista vapaa johtoalue — mistä siinä on kysymys

Mitä tapahtuu?

Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy ja Metsänhoitoyhdistys Etelä-Karjala toteuttavat yhteistyössä maanomistajien kanssa hankkeen, jossa sähkölinjojen reunametsät käsitellään puista vapaaksi. Projektilla saavutetaan merkittäviä keskeytys-, kunnossapito- ja viankorjauskustannussäästöjä seuraavan 20 vuoden ajan.

Asiakkaille hanke näkyy parantuneena asiakaskokemuksena, sähkökatkot vähenevät ja niiden kestot lyhenevät.

Projektissa käsitellään ilmajohtojen reunametsiä Imatran, Ruokolahden ja Rautjärven haja-asutusalueilla 560 kilometrin mittaisella matkalla. Tämä kattaa kyseisen alueen koko keskijännitejohtoverkoston.

Metsänomistajien puolesta asiaa hoitaa koko projektin ajan Metsänhoitoyhdistys Etelä-Karjala. Projekti perustuu vapaaehtoisuuteen, eli puita poistetaan vain niiden metsänomistajien mailta, jotka siihen luvan antavat.

Jos nykyisen 10 metrin johtokadun viereinen puu kaatuu, se kaatuu sadan 
prosentin varmuudella sähkölinjan päälle. 40 metrin levyisellä 
johtokadulla todennäköisyys puun kaatumisesta linjalle pienenee 10 
prosenttiin.
Jos nykyisen 10 metrin johtokadun viereinen puu kaatuu, se kaatuu sadan prosentin varmuudella sähkölinjan päälle. 40 metrin levyisellä johtokadulla todennäköisyys puun kaatumisesta linjalle pienenee 10 prosenttiin.

Miksi puista vapaa johtoalue?

Tärkein syy johtokatujen leventämiseen on, etteivät puut pääse kaatumaan sähkölinjoille. Kun puustoa poistetaan nykyistä leveämmältä alueelta, sähkökatkot vähenevät ja ne kestävät lyhyemmän aikaa.

Jos vuonna 2010 sähkölinjojen johtokadut olisivat olleet yhtä leveät, Asta-myrsky ei olisi päässyt aiheuttamaan yhtä suuria tuhoja Imatran seudulla. Tuolloin myrsky tuhosi sähkölinjoja jopa pylväitä kaataen, mikä tarkoitti, että linjoja jouduttiin rakentamaan kokonaan uusiksi.

Puiden poistaminen johtoalueelta edesauttaa täyttämään sähkömarkkinalain vaatimuksen sähköverkkoyhtiön toimitusvarmuudesta nopeutetusti ja kustannustehokkaasti.

Projektin jälkeen Imatran Seudun Sähkönsiirron verkoista 69 prosenttia on säävarmaa verkkoa.

Miksi johtoja ei maakapeloida?

Imatran Seudun Sähkönsiirron sähköverkon haja-asutusalueen ilmajohdot on uusittu pääosin 2000-luvun alkupuolella, ja ne ovat hyvässä kunnossa. Niillä on teknistä käyttöikää vielä 20—30 vuotta.

Puista vapaa sähkölinja on nopea ja kustannustehokas tapa toteuttaa haja-asutusalueiden ilmajohtojen säävarmuus.

Nyt käsiteltävien alueiden arvioidaan pysyvän puista vapaana yhtä kauan kuin sähköverkolla on käyttöikää.

Grafiikat_verkkoon4.jpg

Mitä tehdään?

Sähkölinjojen ympärillä olevaa johtoaluetta laajennetaan 10 metristä 40 metriin leventämällä johtoaluetta 15 metriä molemmin puolin.

Hanke toteutetaan projektiluontoisesti ja kerrallaan käsiteltävät linja-alueet ovat 5—15 kilometriä pitkiä.

Puista vapaan sähkölinjan toteuttaminen on kaksivuotinen projekti ja yksi Imatran Seudun Sähkönsiirron suurimpia meneillään olevia hankkeita.

Luontoarvot

Arvokkaat metsäympäristöt ja vesistöt on huomioitu jo suunnitteluvaiheessa.

Lahopuuta pyritään mahdollisuuksien mukaan säästämään, ja tekopökkelöitä jätetään rikastuttamaan metsäluonnon monimuotoisuutta.

Tekopökkelöitä tehdään vähempiarvoisista lehtipuista katkaisemalla puunrungot 2—5 metrin korkeudelta. Elävänä katkaistu puu lahoaa muutamassa vuodessa, ja se muodostaa kasvualustan lahopuulajistolle.

Projektin jälkeen käsitelty alue on maanomistajan vapaassa käytössä ja hyödynnettävissä metsän uudistamista tai esimerkiksi joulukuusien ja marjapensaiden istuttamista varten.

Imatran, Ruokolahden ja
 Rautjärven haja-asutusalueilla sähkölinjoja käsitellään puista vapaaksi 560 kilometrin mittaisella matkalla. 
Tämä kattaa näiden alueiden koko keskijännitejohtoverkoston.
Imatran, Ruokolahden ja Rautjärven haja-asutusalueilla sähkölinjoja käsitellään puista vapaaksi 560 kilometrin mittaisella matkalla. Tämä kattaa näiden alueiden koko keskijännitejohtoverkoston.


Mitä tämä tarkoittaa metsänomistajille?

Metsänomistajia käsiteltävillä alueilla on yhteensä yli 2000.

Metsänomistajille maksetaan korjatusta puusta Luonnonvarakeskuksen määrittelemää keskiarvohintaa suurempi korvaus.

Myös puuston odotusarvosta maksetaan, eli metsänomistajalle korvataan menetyksiä mahdollisista ennenaikaisista hakkuista.

Jos metsänomistaja suostuu puiden kaatamiseen alueeltaan, hänen tarvitsee vain allekirjoittaa sopimusehdotus ja toimittaa se Metsänhoitoyhdistykselle.

Yhdistys vastaa puuston poistamisesta ja hoitaa samalla metsänomistajan puolesta taimikonhoidon.

Paikallinen hyöty

Korjattavaa puutavaraa kertyy arviolta 60 000—80 000 kuutioita paikallisten tuotantolaitosten hyödynnettäväksi. Määrä vastaa noin puoltatoista prosenttia Etelä-Karjalan vuotuisesta hakkuumäärästä.

Projektilla pyritään työllistämään paikallisia yrityksiä niin paljon kuin mahdollista.

Kaikkiaan Metsänhoitoyhdistyksen organisoimassa reunametsien käsittelyssä on mukana noin 40 työntekijää, johon kuuluvat sekä metsurit että hakkuukoneiden ja ajokoneiden kuljettajat.

Kun maanteiden varsilla olevia reunametsiä levennetään, myös liikenneturvallisuus paranee näkyvyyden parantuessa.

Puista vapaa sähkölinja -projektin nettisivut

isss_logo_verkkoon.jpg

Imatran seudun sähkö