Voimapuron taimenet katosivat varotoimenpiteistä huolimatta — Fortum teki tapauksesta selvityksen ja nyt pohditaan ratkaisuja

Imatran Voimapuron ainutlaatuinen taimenkanta katosi, kun Fortumin patoremontti päästi sakkaa veteen. Mitä tilanteelle voi tehdä ja onko asiassa syytä epäillä rikosta?

Silva Laakso

Vuoksesta johdettiin puhdasta vettä Voimapuroon mustaa putkea pitkin. Kuvassa näkyvät myös suodatusaltaat.
Vuoksesta johdettiin puhdasta vettä Voimapuroon mustaa putkea pitkin. Kuvassa näkyvät myös suodatusaltaat.

Kaakkoi-Suomen ELY-keskus suoritti syyskuun alussa Imatralla koekalastuksia. Niiden yhteydessä huomattiin, että ennen kovin eläväinen Voimapuro oli kadottanut kaikki kalansa.

— Ei kalan kalaa. Normaalistihan siellä löytyy kymmeniä, joskus satojakin yksilöitä koealueilta kaikkinensa. Nyt kolme koealaa tutkittiin, kertoi Kaakkoi-Suomen ELY:n johtava vesiasiantuntija Pekka Vähänäkki tuoreeltaan.

Voimapuro on pieni, eikä sitä pidä sekoittaa lähellä virtaavaan Kaupunkipuroon. Menetys oli kuitenkin suuri. Purossa olleiden taimenien geeniperimää on pidetty ainutlaatuisena, kommentoi puolestaan Kaakkois-Suomen ELY:n vesistöpäällikkö Visa Niittyniemi.

Vahingon mahdollisuus huomioitiin

Fortumin patotyömaan peruskorjauksessa huomioitiin veden puhtaana pysyminen jo etukäteissuunnittelussa. Loppukesällä 2014 päivätyssä muistiossa todetaan, että yläkanavan vasemman reunamuurin takan virtaa suotovesioja, jossa elää paikallinen taimenkanta, jota ei saa heikentää. Muistiossa lukee myös, että sementtiä, betonia ja polyuretaania ei saa päästää merkittävissä määrin suotovesiojaan. Puron vesimäärä ei saa myöskään vähentyä. Lisäksi muistiossa on suunnitelma siitä, jolla puron vesi pysyy puhtaana, eikä sen vedenpinta laske liikaa.

Näitä keinoja olivat muun muassa korvaavan veden pumppaaminen puroon ja lasketusallas, joka puhdistaa mahdollisesti saastunutta vettä. Vedenlaatua oli tarkoitus tarkkailla silmämääräisesti ja vedenpinnan korkeutta mitatta päivittäin.

Syyskuun 5. päivä kuitenkin huomattiin, etteivät varotoimet olleet riittäneet. Taimenet katosivat purosta ja ELY-keskus vaati Fortumilta selvityksen tapahtuneesta.

Samentuma havaittiin toukokuussa

Fortumin selvitys kirjattiin 28. syyskuuta. Siitä käy ilmi, että poraustyöt itäisellä reunamuurilla aloitettiin keväällä 2018. Ensimmäisen kerran veden samentumaa havaittiin 10. toukokuuta. Havainnon jälkeen urakasta vastannut Destia teki puron alkuun kolme peräkkäistä selkeytysallasta. Vesi tulee puroon maan alta kulkevasta putkesta. Lisävesiputki asennettiin selkeytysaltaiden alapuolelle. Lisäveden johtaminen puroon aloitettiin 14. toukokuuta, eli neljä päivää samentumahavainnon jälkeen. Vettä alettiin pumppaamaan 8 litraa sekunnissa, jolloin vesi pysyi samalla tasolla, kuin ennen töiden aloittamista. Touko—kesäkuussa veden tuloa lisättiin 15 metriin sekunnissa.

Silva Laakso

Käytetty suodatinkangas lojuu puron vieressä. Siitä on helppo nähdä, kuinka likaista läpi virtaava vesi on ollut. 
Käytetty suodatinkangas lojuu puron vieressä. Siitä on helppo nähdä, kuinka likaista läpi virtaava vesi on ollut. 

Työt jatkuivat kesän läpi ja tilannetta seurattiin päivittäin työn ollessa käynnissä. Selkeytysaltaissa havaittiin veden samentumista kesäkuun lopussa ja heinäkuun lopussa. Elokuussa päiviä oli useampia peräkkäin. Samentumien ilmetessä injektointityöt oli keskeytetty, kunnes kiinteä aines oli laskeutunut ja vesi kirkastui.

Elokuussa injektointityö siirtyi lähemmäksi puroa ja silloin liettymiä havaittiin myös suodatusaltaiden jälkeisellä alueella. Sen jälkeen urakoitsija keskeytti jälleen työn ja järjestelyitä muutettiin. Esimerkiksi puroon johtava putki suljettiin, jolloin sieltä ei päässyt vettä lainkaan. Puroon pumpattiin Vuoksen pintavettä. Liettymää havaittiin vielä 28. elokuuta.

Koekalastus paljasti karun tilanteen

Syyskuussa suoritettujen koekalastusten aikaan vettä tuli puroon jällen putken kautta. Suodatusaltaiden likaisuus oli myös paljaalla silmällä nähtävissä. Kalat olivat tässä vaiheessa kadonneet kokonaan, mutta ei ole tiedossa, missä vaiheessa kesää näin on käynyt.

Vesinäytteistä ilmenee, että liettynyt vesi on emäksisempää, kuin aiemmissa näytteissä oli ollut. Kirkkaan veden pH-arvo vaihteli 6,8:n ja 6,9:n välillä. 4. syyskuuta otetussa näytteessä veden pH-arvo oli 9,0. Arvon nousun oletetaan johtuvan puron pohjalla olevasta aineksesta, joka nostaa veden pH-arvoa.

Syyskuun puolen välin jälkeen purolla tehtiin arviokäynti, jossa kartoitettiin liettymien määrää. Suurin osa niistä sijaitsi puron yläjuoksulla, ennen mutkaa, jossa hulevesioja laskee samaan uomaan. Sen jälkeen liettymiä ei enää havaittu.

Fortum, Kaakkoi-Suomen ja Varsinais-Suomen ELY-keskukset pitivät asiasta kokouksen 12. lokakuuta. Silloin päätettiin, että Fortumin tulee laatia suunnitelma, jonka avulla emäksiset liettymät puhdistetaan voimapurosta. On myös mietittävä, mitä kunnostustoimia purolle voi tehdä, jotta taimenkanta saataisiin palaamaan. Fortumin on myös esitettävä seurantaohjelma, jolla puron elpymistä seurataan. Fortum ei ole kiistänyt työmaan osuutta taimenten häviämiseen Voimanpurosta.

Visa Niittyniemen mukaan poliisille ei ole tehty tutkintapyyntöä, mutta sen mahdollisuus on edelleen olemassa.

— Asiassa on todennäköisesti tutkittava, täyttyykö siinä ympäristön turmelemisen tunnusmerkit, Niittyniemi kommentoi.

Silva Laakso

Puro pulppuaa maan alta ja jatkaa aina Vuoksen pääuomaan saakka.
Puro pulppuaa maan alta ja jatkaa aina Vuoksen pääuomaan saakka.

Luetuimmat

Uusimmat uutiset